Strona w wersji testowej

Nasza strona aktualnie jest w wersji testowej. Cały czas szukamy błędów i je poprawiamy. Jeśli zauważyłem jakiś problem lub masz ciekawy pomysł na ulepszenie naszej strony proszę poinformuj nas korzystając z tego formularza.

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]

O nas

Stowarzyszenie Ostrowieccy Patrioci powstało w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców naszego miasta i okolic. Zrzeszamy ludzi, którzy są patriotami, a jako Ostrowieccy Patrioci wyznajemy ideę narodową. Nasze działania mają na celu edukować i utrwalać pamięć historyczną. Chcemy dbać o ważne miejsca historyczne, a także o ludzi tak, jak robił to polski ruch narodowy przez minione dziesiątki lat.

Uważamy, że w dzisiejszych czasach, kiedy każdy z każdym się kłóci, braterstwo w Polakach jest zabijane, brakuje nam tej jedności sprawiającej cuda, z której przez wieki słynęliśmy w świecie. Pragniemy, aby spoiwem grupy był patriotyzm. Jesteśmy odpowiedzią dla Was w myśl zasady

JEDNOŚĆ, HONOR, OJCZYZNA.


Chcemy, aby Stowarzyszenie Ostrowieckich Patriotów stało się też miejscem do wymiany poglądów, informacji oraz nauki i wspólnej dyskusji o tym, co się dzieje w naszym mieście i okolicach. Pragniemy nie tylko obudzić ducha patriotyzmu, ale również sprawić, by dzięki niemu zaczęło się coś zmieniać w naszym mieście. Niech młodzi zaczną zdobywać wiedzę i świadomość narodową, niech rozpocznie się dyskusja, a władze miasta zrozumieją, że są naszymi reprezentantami i działają dla nas, a nie dla własnych portfeli!

Stowarzyszenie funkcjonuje w oparciu o przyjaźń między członkami, panuje u nas rodzinna atmosfera, która przekuwa się na życie prywatne każdego z nas. Chętnie sobie pomagamy, wspieramy się, a zaufanie jest naszym spoiwem.

 

Serdecznie zapraszamy w nasze szeregi wszystkich, którym przyświecają następujące cele:
– Popularyzacja, uczestnictwo, rozwój i organizacja działań w zakresie propagowania historii
i tradycji narodowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej.
– Wspieranie aktywizacji społeczności lokalnych, propagowanie postawy odpowiedzialności za sprawy publiczne, wspieranie inicjatyw zmierzających do umocnienia postaw obywatelskich
i zaangażowanie w działalność publiczną i społeczną.
– Opieka nad miejscami pamięci, posiadającymi wartość historyczną, artystyczną lub naukową.
– Współpraca z pokrewnymi organizacjami z kraju i zagranicy w celu krzewienia postaw patriotycznych wolnych od ksenofobii, szowinizmu i rasizmu.
– Współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami administracji samorządowej, rządowej i organizacjami pozarządowymi, także zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Stowarzyszenia.
Chwała Wielkiej Polsce!

STATUT

STOWARZYSZENIA „OSTROWIECCY PATRIOCI”

 

 

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

§1

Stowarzyszenie „Ostrowieccy Patrioci” zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, nr 20, poz. 104 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Prawo o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003, nr 96 poz. 873 z późn. zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Strupice.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a także terytoria innych państw, z zachowaniem obowiązujących tam przepisów.

 

§3

1. Stowarzyszenie może podejmować działalność gospodarczą, z tym, że zyski z działalności gospodarczej przeznaczane są na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie może działać jako organizacja pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003, nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

3. Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona zarówno jako działalność nieodpłatna, jak i jako działalność odpłatna pożytku publicznego.

4. Walne Zebranie Członków określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.

5. Stowarzyszenie jest organizacją non-profit, powołaną na czas nieokreślony.

6. Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.

 

§4

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

3. Pracownikami zatrudnionymi przez Stowarzyszenie do prowadzenia określonych zadań, mogą być również Członkowie Stowarzyszenia.

4. Prezes i Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez Stowarzyszenie tylko

w następujących przypadkach:

a)      do prowadzenia spraw, których realizacja jest niemożliwa w ramach obowiązków wynikających z pełnionej społecznie funkcji;

b)      w sytuacji, kiedy praca wykonywana na rzecz Stowarzyszenia przez osobę funkcyjną odpowiada dziennemu wielogodzinnemu zatrudnieniu lub uniemożliwia zatrudnienie u innego pracodawcy.

5. Stowarzyszenie może zatrudniać osoby niepełnosprawne zgodnie z przepisami ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997, nr 123, p. 776 z późn. zm.).

6. Świadczenia na rzecz Stowarzyszenia mogą wykonywać wolontariusze na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003, nr 96, p. 837 z późn. zm.).

 

§5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, odznak, godła, flagi i sztandaru oraz wydawania legitymacji członkowskich ustanowionych w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

 

§6

Stowarzyszenie może być członkiem  krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

 

 

ROZDZIAŁ II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
 

§7

Celem Stowarzyszenia jest:

             1)     Popularyzacja, uczestnictwo, rozwój i organizacja działań w zakresie propagowania historii
i tradycji narodowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej.

             2)     Wspieranie aktywizacji społeczności lokalnych, propagowanie postawy odpowiedzialności za sprawy publiczne, wspieranie inicjatyw zmierzających do umocnienia postaw obywatelskich
i zaangażowanie w działalność publiczną i społeczną.

             3)     Opieka nad miejscami pamięci, posiadającymi wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

             4)     Współpraca z pokrewnymi organizacjami z kraju i zagranicy w celu krzewienia postaw patriotycznych wolnych od ksenofobii, szowinizmu i rasizmu.

             5)     Współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami administracji samorządowej, rządowej i organizacjami pozarządowymi, także zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Stowarzyszenia.

 

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

             1)     Prowadzenie działalności wystawienniczej, kulturalnej, oświatowej, popularyzatorskiej, naukowej, wydawniczej i publicystycznej, turystyczno-krajoznawczej i sportowej.

             2)     Organizowanie wystaw, wykładów, konferencji i pokazów pogłębiających wiedzę historyczną oraz podnoszących świadomość patriotyczną oraz narodową.

             3)     Udział w widowiskach historycznych, zjazdach, wystawach, wykładach, konferencjach, pokazach, zawodach sportowych.

             4)     Współdziałanie w zakresie pielęgnowania patriotyzmu oraz miejsc pamięci narodowej
z właściwymi instytucjami, organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi.

             5)     Organizacja celowych zbiórek pieniężnych na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

             6)     Inicjowanie i organizowanie twórczego wspólnego spędzania wolnego czasu dzieci
i młodzieży, całych rodzin przez organizowanie imprez kulturalnych, festynów rodzinnych, festiwali, przeglądów i plebiscytów, propagujących ideę patriotyzmu.

             7)     Organizowanie wycieczek, obozów, kolonii i innych form czynnego wypoczynku.

             8)     Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych wobec takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety i innych.

             9)     Rozwój kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym, działalność na rzecz upowszechnienia turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku.

         10)     Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych.

         11)     Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.

         12)     Działalność w zakresie zapobiegania patologiom społecznym, agresji i przemocy wśród wszystkich członków rodzin w środowisku społecznym, szkolnym  i rodzinnym.

         13)     Organizację lub pomoc w akcjach charytatywnych na cele społeczne.

         14)     Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych przeznaczonych na rozwój dziedzin objętych celami Stowarzyszenia.

         15)     Wydawanie książek, czasopism, broszur i materiałów informacyjnych związanych z celami Stowarzyszenia.

         16)     Okazjonalny udział w imprezach, związanych z upamiętnieniem ważnych wydarzeń historycznych.

         17)     Prowadzenie działalności w zakresie archiwizacji społecznej.

         18)     Prowadzenie działalności doradczej, informacyjnej, społecznej, edukacyjnej i kulturalnej,

 w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

a)      pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin,

b)      działalności charytatywnej,

c)      ochrony i promocji zdrowia,

d)      działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

e)      działalności filantropijnej,

f)       dzieci i młodzieży, oświaty, nauki i techniki, wychowania, sportu,

g)      kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji,

h)      upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,

i)        promocji i organizacji wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia,

j)        upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej.

 

.

 

 

§9

1. Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego
w formie odpłatnej i nieodpłatnej, której przedmiotem przy uwzględnianiu kodów i opisów zgodnych z PKD jest:

a) działalność odpłatna:

58.11.Z Wydawanie książek.

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.

85.60 Z Działalność wspomagająca edukację.

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 

b) działalność nieodpłatna:

58.11.Z Wydawanie książek.

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.

72.20.Z           Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 

2. Cały uzyskany dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność, o której mowa w §7 i §8 niniejszego statutu. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych oraz zadań należących do sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873) i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

 

 

ROZDZIAŁ III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
 

§10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)      zwyczajnych,

b)      wspierających,

c)      honorowych.

 

§12

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która złoży pisemną deklarację członkowską.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

 

§13

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

a)      czynnego i biernego prawa wyborczego;

b)      zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;

c)      korzystania z opieki i rekomendacji Stowarzyszenia;

d)      nieodpłatnego korzystania z poradnictwa i urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

a)      aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;

b)      uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków;

c)      przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

d)      dbania o dobre imię Stowarzyszenia;

e)      regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

 

§14

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.

2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §13 ust. 2 pkt c – e.

 

§15

1. Za zasługi dla Stowarzyszenia, a także w działalności na rzecz dobra Ojczyzny i Narodu, Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku określonego w §13 ust. 2 pkt e.

 

§16

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a)      dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

b)      działania na szkodę Stowarzyszenia;

c)      skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres czterech miesięcy;

d)      wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

e)      śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt b – d, orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

3. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się zasady określone w ust. 3.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV. ORGANY STOWARZYSZENIA
 

§17

Władzami Stowarzyszenia są:

a)      Walne Zebranie Członków,

b)      Zarząd,

c)      Komisja Rewizyjna.

§18

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.

2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

 

§19

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§20

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i członkowie honorowi,

b)      z głosem doradczym – członkowie wspierający.

 

§21

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a)      z własnej inicjatywy,

b)      na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c)      na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

5. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 20 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 4 pkt b i c.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa członków zwyczajnych, wówczas Przewodniczący zamyka Walne Zebranie Członków i wyznacza kolejne na ten sam dzień za 20 minut od zamknięcia. Tak zwołane Walne Zebranie Członków zdolne jest do podejmowania uchwał pod warunkiem uczestniczenia w nim co najmniej 20% członków Stowarzyszenia.

 

§22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1)      uchwalenie statutu i jego zmian,

2)      uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

3)      wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,

4)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

5)      podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,

6)      podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd do kwoty 20 000 zł.

7)      podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

8)      inne, wynikające z niniejszego statutu.

 

ZARZĄD

§23

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.

2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na rok.

4. Posiedzenie Zarządu może odbywać się przy użyciu dowolnych metod komunikacji, w tym
w formie telekonferencji, pomiędzy członkami Zarządu w zależności od przypadku.

5. Jeżeli członkowie Zarządu znajdują się w różnych miejscach, każdy członek Zarządu  uczestniczący w telekonferencji musi mieć możliwość:

a)      słyszenia innych,

b)      rozmawiania z innymi, bezpośrednio za pomocą telefonu lub innego środka komunikacji. 

 

§24

Do kompetencji Zarządu należy:

1)      realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

2)      ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

3)      sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4)      podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego oraz w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,

5)      zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

6)      podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

7)      składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

8)      uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

9)      rozpatrywanie sporów między członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

10)  ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

KOMISJA REWIZYJNA

§25

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 członków.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej niezwłocznie po ich wyborze wybierają spośród siebie Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji.

4. W przypadku ustąpienia członka Komisji w trakcje kadencji do składu komisji dołącza się osobę spośród członków zwykłych Stowarzyszenia uchwałą Komisji Rewizyjnej za zgodą członka. W ten sposób można powołać tylko jednego członka Komisji. W przypadku wystąpienia większej liczby członków Komisji, Walne Zebranie Członków przeprowadza wybory uzupełniające.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia.

 

§26

1. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a)      nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b)      nie mogą być także skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

 

§27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)      kontrolowanie przynajmniej raz na rok, całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

2)      występowanie do Zarządu i członków z wnioskami z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,

3)      występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu,

4)      prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia

5)      nie wywiązywania się przez Zarząd Stowarzyszenia z jego Statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia,

6)      opracowywanie i uchwalanie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

ROZDZIAŁ V. MAJĄTEK I FUNDUSZE
 

§28

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze i prawa.

2. Dochody Stowarzyszenia pochodzą z:

a)      darowizn, spadków i składek członkowskich,

b)      subwencji i dotacji osób prawnych,

c)      dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d)      dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

e)      dochodów z oprocentowanych lokat bankowych,

f)       dywidend z udziałów i akcji oraz dochodów z innych papierów wartościowych,

g)      dochodów z działalności odpłatnej,

h)      umów sponsorskich.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Na podstawie uchwały Zarządu, Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

 

 

§29

Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność bezwzględnie nie obejmuje:

a)      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organu oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

b)      przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c)      wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

d)      zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§30

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych uprawniony jest każdy Członek Zarządu działający samodzielnie.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

§31

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20, poz. 104 z późn. zm.).